International
Sumo
Federation

Basic Sumo Movements

Time:

00:00Sonkyo to chirichozu

03:15Chuugoshi Kamae(Half Squatting Posture) Koshiwari(Squatting)

06:50Shiko Stamping

09:42Hakobiashi Advancing Footwork

11:38Ukemi Passivity

16:27Shikiri

18:43Tachiai

PAGE TOP